۱۷ مرداد ۱۳۹۵

انتصاب دکتر فرهاد حمزه زاده به عنوان ریاست بیمارستان البرز کرج

شنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۵، دکتر فرهاد حمزه زاده به ریاست بیمارستان البرز کرج منتصب شدند.
۲۰ آبان ۱۳۹۴

پایان کار سایت

امروز پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۴، فاز اولیه وب سایت دکتر فرهاد حمزه زاده با موفقیت افتتاح شد.