۱۴ آبان ۱۳۹۴

افتتاح فاز دوم سایت

امروز پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۴، فاز اولیه وب سایت دکتر فرهاد حمزه زاده با موفقیت افتتاح شد.
۱۴ آبان ۱۳۹۴

افتتاح فاز اولیه سایت

امروز پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۴، فاز اولیه وب سایت دکتر فرهاد حمزه زاده با موفقیت افتتاح شد.