۱۴ آبان ۱۳۹۴

افتتاح فاز اولیه سایت

امروز پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۴، فاز اولیه وب سایت دکتر فرهاد حمزه زاده با موفقیت افتتاح شد.
۱۴ آبان ۱۳۹۴

افتتاح فاز دوم سایت

امروز پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۴، فاز اولیه وب سایت دکتر فرهاد حمزه زاده با موفقیت افتتاح شد.
۲۰ آبان ۱۳۹۴

پایان کار سایت

امروز پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۴، فاز اولیه وب سایت دکتر فرهاد حمزه زاده با موفقیت افتتاح شد.
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

انتصاب دکتر فرهاد حمزه زاده به عنوان ریاست بیمارستان البرز کرج

شنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۵، دکتر فرهاد حمزه زاده به ریاست بیمارستان البرز کرج منتصب شدند.