۱۷ مرداد ۱۳۹۵

انتصاب دکتر فرهاد حمزه زاده به عنوان ریاست بیمارستان البرز کرج

شنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۵، دکتر فرهاد حمزه زاده به ریاست بیمارستان البرز کرج منتصب شدند.